Termene și condiții

Utilizarea Site-ului și achiziționarea Serviciilor digitale disponibile pe site sunt reglementate de următorul set de Termene și Condițiile (în continuare „TC” sau ”Contractul”), precum și de restul documentelor menționate în prezentul document, fiind aplicabile tuturor utilizatorilor, fie persoane fizice sau juridice, a site-ului www.digitaloptions.ro (denumit în continuare Site-ul sau platforma Digital Options).

Accesarea, utilizarea sau achiziționarea oricăror servicii puse la dispoziția dvs. pe platforma Digital Options este supusă acceptării următorului set de termene și condiții, ce formează Contractul dintre Societatea noastră, și dumneavoastră.

1. Părțile contractului

Părtile contractuale vor fi prezente în felul care urmează:

1.1 Ursu Cosmin Andrei Persoană fizică autorizată , avand codul unic de inregistrare 45403747, număr de ordine în registrul comerțului F22/1753/2021, reprezentat prin Ursu Cosmin Andrei, cu funcția de Manager al organizației Digital Options , denumit în continuare Prestatorul 

1.2 Beneficiarul este persoana fizică sau juridică care accesează sau utilizează site-ul sau achiziționează produsele sau serviciile digitale puse la dispoziție de către Prestator și se identifică prin datele sale care apar pe factura de comandă care se generează în momentul achiziționării unui serviciu și este denumit în continuare Beneficiar. 

2. Obiectul Contractului

2.1 Obiectul prezentului contract il constituie instalarea si punerea in functiune de catre prestatorul de servicii a modulelor informatice:

2.2. Cererile de schimbare a solutiilor avizate, precum si/sau solicitarile de lucrari suplimentare ale beneficiarului vor fi analizate de prestatorul de servicii, iar in caz de acceptare vor fi considerate ca lucrari noi care vor face obiectul unor acte aditionale la prezentul contract.

2.3. Beneficiarul poate sa verifice pe parcursul executarii lucrarilor modul in care prestatorul de servicii indeplineste clauzele prezentului contract.

2.4. Prestatorul de servicii isi rezerva dreptul de autor asupra lucrarilor informatice realizate cu ocazia instalarii si punerii in functiune a sistemului informatic la beneficiarul lucrarii.

3. Termenul Contractului

3.1. Instalarea si punerea in functiune a serviciilor se va efectua de catre prestatorul de servicii in termen de x zile de la data semnarii prezentului contract, conform specificatiilor din anexa.

3.2. La incheierea termenului prezentului contract, partile pot conveni prelungirea acestuia in cazul in care situatia o impune.

3.3 Termenul de finalizare a unui serviciu poate varia în funcție si de timpul de livrare de la partenerii.

4. Prețul Contractului

4.1. Decontarea sumei cuvenite prestatorului de servicii se va efectua prin conturile mentionate in partea introductiva/in numerar la casieria prestatorului de servicii, pe baza documentelor prevazute de lege (facturi, chitante, devize, procese-verbale de receptie etc.).

4.2. In cazul in care clientul va opta pentru metoda de plata cu cardul sau O.P. el va putea vira banii in contul oferit de către Prestator.

5. Obligațiile Parților

5.1. Prestatorul de servicii se obliga:

 • a) sa creeze si sa ofere o buna functionare a serviciului efectuat din prezentul contract;
 • b) sa asigure buna functionare a produselor informatice contractate, conform specificatiilor din anexa/comenzile in baza carora s-au instalat si pus in functiune, fara modificari functionale;
 • c) sa se incadreze in conditiile minimale prevazute pentru buna executare a fiecarei lucrari in parte;
 • d) de comun acord cu beneficiarul sa stabileasca si apoi sa respecte termenele de predare a lucrarilor;
 • e) sa asigure instruirea personalului beneficiarului in vederea asigurarii exploatarii corecte a sistemului informatic;
 • f) sa pastreze confidentialitatea lucrarilor conform angajamentului anexa.

5.2. Obligatiile beneficiarului sunt urmatoarele:

 • a) sa asigure plata pe baza facturii, lucrarilor efectuate de prestatorul de servicii in cel mult 7 zile de la data terminarii proiectului;
 • b) sa puna la dispozitia prestatorului de servicii datele, informatiile si documentele necesare acestuia și să creeze condiții corespunzatoare de lucru;
 • c) sa nu efectueze, pe parcursul executarii lucrarilor, modificari sau adaptari la cele preluate, fara acordul scris al prestatorului de servicii.
 • d) sa ofere prestatorului de servicii un avans de 35% care reprezintă platirea tuturor sistemelor informatice folosite pentru finalizarea serviciului.

6. Clauza Penală

6.1. In cazul in care beneficiarul nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca prestatatorului penalitati de 1.5% pe zi de intarziere din valoarea nerealizata a pretului contractului.

7. Forța Majoră

7.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora asa cum este definita de lege.

7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 7 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

7.3. Daca in termen de 7 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune sau interese.

8. Notificările între părți

8.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract sau la email-ul oferit de către Prestator și anume contact@digitaloptions.ro

8.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

8.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

8.5. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

9. Clauza de confidențialitate

9.1. Beneficiarul se obligă să păstreze confidențialitatea față de terți, să nu dezvăluie sub nicio formă și prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informații rezultate din/în legătură cu relația contractual dintre părți sau altor aspecte confidențiale aparținând Prestatorului, de care Beneficiarul a luat la cunoștință în orice mod pe durata contractului.

9.2. Obligația de confidențialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menține în sarcina Beneficiarului timp de 10 (zece) ani de la data încetării prezentului contract. Prin informații confidențiale se înțelege orice informație aparținând Prestatorului, autorilor sau terților cu care Prestatorul are relații de afaceri sau privind activitatea acestora și care este transmisă de către Prestator în executarea Contractului, precum și orice împrejurare relevantă legată de Beneficiar (inclusiv, dar fără a se limita la cele prevăzute la lit. a) – c) de mai jos), indiferent dacă această informație a fost transmisă de către Prestator sau terți, primită de către Prestator în formă scrisă, orală sau în orice alt mod și care se referă inclusiv dar nelimitat la:

  • a) Planurile de afaceri, de marketing și financiare ale Prestatorului, precum și ale clienților acestuia și/sau ale terților cu care are relații de afaceri sau cu care intră în contact prin natura activității desfășurate; 
  • b) Sistemul organizatoric, informațional și de management al Prestatorului;
  • c) Informații referitoare la numele clienților și furnizorilor Prestatorului, precum și orice alte informații referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent dacă în documentele respective figurează sau nu cuvintele “confidențial” ori “proprietate exclusivă”. 

9.3 Beneficiarul este de acord cu folosirea imaginii, fotografiilor, vocii și a asemănării sale, denumite ”Informații personale”, de către Prestator în scopul promovării de către Prestator a serviciilor.

10. Soluționarea Litigiilor

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

10.3. Prezentul contract isi mentine valabilitatea timp de 3 luni de la data de incheierii acestuia

10.4. Prezentul contract isi mentine valabilitatea timp de 3 luni de la data de incheierii acestuia

11. Încetarea Contractului

11.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral/unei instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

 • a) in termen de 7 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin si nu ia masuri in consecinta;
 • b) este declarata in incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare judiciara (faliment) inainte de inceperea executarii clauzelor prezentului contract;
 • c) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti.

11.2. Contractul poate inceta, de asemenea, daca ambele parti convin astfel precum si din orice alte cauze prevazute de lege.

11.3. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 7 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

11.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

11.5. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea contractului.